ask a question

नामाचे प्रकार(Types of Noun)


नामाचे  प्रकार  :-

नामाचे मुख्य प्रकार असे आहेत .
१) सामान्य नाम
२) विशेष नाम
३) भाववाचक नाम

१) सामान्य नाम :-
एखाद्या  वस्तूंना , व्यक्तींना , प्राण्यांना आपण  ज्या  नावाने  ओळखतो   त्यास सामान्य  नाम  असे म्हणतात. 
उदाहरणार्थ - मुलगा , समुद्र , फुले, नदी, शहर, पुस्तक, खेळ, तारा, ग्रह, चित्र, घर  इत्यादी.

२)  विशेष नाम :-
एखाद्या  वस्तूंना , व्यक्तींना , प्राण्यांना आपण ज्या विशेष  नावाने ओळखतो  त्या  नामास  सामान्य  नाम  असे म्हणतात.
उदाहरणार्थ - गोदावरी , मुंबई , जया, भारत, कावेरी, हिमालय, लाल, गणपती, अमित, अरबी इत्यादी.

३)  भाववाचक नाम :-
ज्या भावना  किंवा कल्पना आपण  पाहू  शकत  नाही  पण  त्यांचा अनुभव  घेतो अशांच्या  नामास  भाववाचक  नाम  असे म्हणतात .
उदाहरणार्थ - उदास , नम्रता , एकता, आळस, राग, प्रेम, हुशारी, मोठेपणा, लबाडी, सौंदर्य, पावित्र्य इत्यादी.
 

Browse topics on Marathi Grammar

time: 0.0168590546