समूहदर्शक शब्द (Collective Words)


एका पेक्षा जास्त वस्तू,घटक यांना दर्शविण्यासाठी ज्या शब्दाचा उपयोग केला जातो त्या शब्दांना " समूहदर्शक शब्द " असे म्हणतात.
 
आंब्यांची राई
उपकरणांचा संच
उतारूंची  झुंबड
उंटांचा/लमाणांचा तांडा
करवंदांची  जाळी
काजूंची/माशांची गाथण
केसांचा झुपका, पुंजका
केळ्यांचा  घड,घोस,लोंगर
किल्ल्यांचा (चाव्यांचा) जुडगा
केसांची बट, जट
खेळाडूंचा  संघ 
गवताची  पेंढी,भारा,गंजी
गाईगुरांचे  खिल्लार
गुरांचा  कळप 
चोरांची/लुटारूंची टोळी 
जहाजांचा  काफिला 
तारकांचा  पुंज 
दुर्वांची  जुडी
द्राक्ष्यांचा  घड,घोस 
धान्याची  रास
नारळांचा  ढीग 
नाण्यांची  चळत
नोटांचे  पुडके 
पक्ष्यांचा  थवा
पुस्तकांचा/ वह्यांचा गठ्ठा 
पालेभाज्यांची जुडी, गड्डी
पोत्यांची/नोटांची थप्पी 
प्रवाशांची झुंबड
प्रश्नपत्रिकांचा  संच 
फळांचा  घोस 
फुलझाडांचा  ताटवा
फुलांचा  गुच्छ 
time: 0.0327739716