प्राणी व त्यांची घरे (Home of Animals/Birds)


प्राणी (Animals) प्राण्यांची  घरे
चिमणी(Sparrow) घरटे (Gharte)
हत्ती (Elephant) हत्तीखाना/अंबारखाना (Hattikhana/Ambarkhana)
सिंह (Lion) गुहा (Guha)
वाघ (Tiger) गुहा (Guha)
गाय (Cow) गोठा (Gotha)
कोंबडी (Hen) खुराडे(Khurade)
साप (Snake) वारूळ (Varul)
घुबड/पोपट (Owl/Parrot) ढोली (Dholi)
घोडा (Horse) तबेला (Tabela)
मधमाश्या (Honeybee) पोळे (Pole)
उंदीर (Mouse) बीळ (Bil)
सुगरण (Baya Weaver) खोपा (Khopa)
पोपट (Parrot) पिंजरा/ ढोली (Pinjara/Dholi)
कोळी (Spider) जाळे (Jale)
मुंगी (Ant) वारूळ (Varul)
पक्षी (Birds) घरटे (Gharte)
माणूस (Human Being) घर (Ghar)
कावळा (Crow) घरटे (Gharte)
शिंपी (Tailor) पानांचे घरटे (Pananche Gharte)
ससा (Rabbit)  बीळ (Bil)
time: 0.0386831760