क्रियापद (Verb)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील क्रियापद ओळखा.
time: 0.0663440228