काळ (Tense)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील काळ ओळखा.
time: 0.1491429806