वचन (Singular-Plural)


Exercise Set 1


खालील शब्दांचे अनेकवचन ओळखा.
time: 0.0595531464