नाम (Noun)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील नाम ओळखा.
time: 0.0634999275