मराठी म्हणी (Idioms)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील म्हणींचा अर्थ ओळखा.
time: 0.1311180592