लिंग (Gender)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील लिंगबदल करा.
time: 0.0745301247