विशेषण (Adjective)


Exercise Set 1


खालील वाक्यांतील विशेषण ओळखा.
time: 0.0610511303