ask a question

विशेषण (Adjective)


Exercise/MCQ Set 1


खालील वाक्यांतील विशेषण ओळखा.
time: 0.2324719429